สินค้าคุณภาพราคาโรงงาน จากสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ FTIebusiness.com

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ในระบบ e-Supply Chain ของ FTI e-Business ที่มีเพื่อนธุรกิจอยู่แล้วกว่า 10,000 ราย

"การนำธุรกิจท่านเข้าสู่ยุค Digital Economy อย่างแท้จริงกับเรา"