สินค้าคุณภาพราคาโรงงาน จากสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

FTI e-Business | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากวาระยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มช่องทางการขายให้สะดวกมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันธุรกิจ E-Commerce หรือการดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

และมีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ สามารถปรับปรุงความสะดวกสบาย

ในการเข้าถึงสินค้าของทั้ง 2 ฝ่าย สามารถซื้อขายสินค้าได้ทั่วโลก ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เองตลอดเวลาและยังช่วยลดงบประมาณในการลงทุนอีกด้วย ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสารอุตสาหกรรม (ICTI) ภายในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับพันธมิตรในการจัดทำเว็บไซต์ในการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

www.ftiebusiness.com อย่างครบถ้วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการขายและการตลาดให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ความสามารถในการซื้อขายระหว่างผู้เข้าร่วมด้วยกัน รวมทั้งขยายความสามารถในการขายสินค้าและบริการในตลาดโลก