สินค้าคุณภาพราคาโรงงาน จากสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

FTI e-Business | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากยุทธศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระ 2557-2559 ในการที่จะส่งเสริมให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกรรมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันธุรกิจ E-commerce หรือการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว

และเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ สามารถเพิ่มความสะดวกสบาย

ในการเข้าถึงสินค้าของทั้งสองฝ่าย ซื้อขายสินค้ากันได้ทั่วโลก โดยลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาและช่วยลดงบประมาณในการลงทุนอีกด้วย ดังนั้น ทางสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับพันธมิตร ในการจัดทำเว็บไซต์ ในการดำเนินการ e-Commerce

ภายใต้ www.ftiebusiness.com อย่างเต็มรูปแบบเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งการขายและการตลาดให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สามารถทำการซื้อขายระหว่างสมาชิกด้วยกันรวมถึงขยายโอกาสในการขายสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลกต่อไป