สินค้าคุณภาพราคาโรงงาน จากสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Hacked By ./Edros | Lonely Hacker :)

01/01/2567 19:56 4,406

กรณีศึกษาตัวอย่าง

profuctivity improvement 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิดกระบวนการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

Customer Engagement
ปรับปรุงธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 

New Business Model
ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจใหม่เกิดสินค้าหรือบริการรูปแบบ
ใหม่โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม