สินค้าคุณภาพราคาโรงงาน จากสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Digital Transformation

15/05/2563 14:12 3,865

กรณีศึกษาตัวอย่าง

profuctivity improvement 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิดกระบวนการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

Customer Engagement
ปรับปรุงธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 

New Business Model
ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจใหม่เกิดสินค้าหรือบริการรูปแบบ
ใหม่โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม