สินค้าคุณภาพราคาโรงงาน จากสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีศึกษาตัวอย่าง profuctivity improvement

19/06/2566 18:29 4,141

กรณีศึกษาตัวอย่าง

profuctivity improvement 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิดกระบวนการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

Customer Engagement
ปรับปรุงธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 

New Business Model
ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจใหม่เกิดสินค้าหรือบริการรูปแบบ
ใหม่โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม