Logo
บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
SUMMIT ELECTRONIC COMPONENTS CO., LTD

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี : บจก.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์

เลขที่บัญชี : 373-1-07724-9

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์  / สาขา ถนนวัดกิ่งแก้ว (ราชาเทวะ)

บัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

สาขา ถนนวัดกิ่งแก้ว (ราชาเทวะ)
ออมทรัพย์

บจก.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์

373-1-07724-9