Logo
บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
UBON BIO POWER CO.,LTD.

บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
UBON BIO POWER CO.,LTD.

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

องค์ความรู้

ก๊าซชีวภาพคืออะไร
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ด้วยแบคทีเรียชนิดไม่อาศัยออกซิเจน (Anaerobic) ทำให้เกิดกลุ่มก๊าซขี้นขณะเกิดการย่อยสลาย กลุ่มก๊าซนี้ เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ