Logo
บริษัท รุ่งทรัพย์อิเล็คทริคแล็มพ์ จำกัด
Rungsarp Electric Lamp Co.,Ltd.
  • 182
  • 410,528
ชื่อสินค้า : ป้ายซอยจักรีลายไทย Thai Street Sign Jakree
หมวดหมู่สินค้า :
ก่อสร้างและโยธา
หมวดหมู่สินค้าย่อย :
Name Sign
ยี่ห้อ : แสงประเสริฐไลท์ติ้ง
รุ่นสินค้า : เสมาธรรมจักร
ประเภทสินค้า :
จำนวนที่ต้องการ :
งบประมาณ :
    บาท

รายละเอียดผู้ซื้อ

* ระยะเวลาการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า (Lead Time Ordering)
* ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ (Budget)
* วัตถุประสงค์ของการซื้อ (Objective)
กำลังดำเนินการ...