Logo
บริษัทนิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์(ไทยแลนด์)จำกัด
New Star Frozen Foods (Thailand) Co.,Ltd.
  • 3,882
  • 33,948
ชื่อสินค้า : นักเก็ตไก่
หมวดหมู่สินค้า :
อาหารและเครื่องดื่ม
หมวดหมู่สินค้าย่อย :
Frozen Foods
ยี่ห้อ : ชิกเก้นแร๊พ
รุ่นสินค้า : นน.1000 กรัม
ประเภทสินค้า :
จำนวนที่ต้องการ :
งบประมาณ :
    บาท

รายละเอียดผู้ซื้อ

* ระยะเวลาการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า (Lead Time Ordering)
* ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ (Budget)
* วัตถุประสงค์ของการซื้อ (Objective)
กำลังดำเนินการ...